Kế hoạch 466/KH-UBND của UBND tỉnh về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19