Thông báo triển khai các nội dung tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong thời gian tới