Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo