Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025