Bộ GDĐT: Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông