Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh năm học 2019 - 2020