Phối họp với lực lượng CS biển Việt Nam tổ chức tuyên truyền về biển đảo năm học 2019 - 2020