Lễ kết nạp Đảng viên mới cho học sinh năm học 2019 - 2020