Hoạt động trải nghiệm sáng tạo "Hóa học và đời sống"