Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giờ chào cờ theo hướng tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, sáng ngày 26/11/2018, trong giờ chào cờ ...