Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2018 - 2019

 13/12/2019, 09:03
<p><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;"><span style="font-size:20px;">     Tài liệu phục vụ cho đánh giá, phân loại Đảng viên cuối năm 2019: Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2018 - 2019</span></span></p>