TT

Thông tin

Chức danh

Ảnh

1

- Họ và tên: Lê Xuân Huyên

- Ngày sinh: 03/02/1978

- Điện thoại   0945025023.

- Quê quán: Cẩm Lộc - Cẩm Xuyên  - Hà Tĩnh.

- Email: lehuyenkhoahoc@gmail.com

Tổ trưởng chuyên môn

 

2

- Họ và tên: Lê Quang Chiến

- Ngày sinh: 19/04/1979

- Điện thoại: 0982405419  

- Quê quán: Thạch Châu - Lộc Hà - Hà Tĩnh

- Email: vnlevitan@gmail.com

Tổ phó chuyên môn

 

3

- Họ và tên: Nguyễn Anh Duẩn

- Ngày sinh: 21/09/1982

- Điện thoại: 0972359960

- Quê quán: Thạch Liên – Thạch  Hà - Hà Tĩnh

- Email: duanmtl@gmail.com

Giáo viên

 

 

 

4

- Họ và tên: Phan Thị Hồng Phương

- Ngày sinh: 08/07/1977

- Điện thoại: 0964859898

- Quê quán:  Thị trấn  Thạch Hà – Thạch  Hà - Hà Tĩnh

- Email: noikhongvoixau77@gmail.com

Giáo viên

 

 

5

- Họ và tên: Đỗ Thị Kim Liên

- Ngày sinh: 09/06/1977

- Điện thoại: 0912430117

- Quê quán: Phường Tân Giang – Thành phố  - Hà Tĩnh

- Email: Thcshalinh92@gmail.com

Giáo viên

 

 

6

- Họ và tên:  Trần Thị Thành Lê

- Ngày sinh: 14/05/1979

- Điện thoại: 0945763777

- Quê quán: Phường Nam Hà – Thành phố - Hà Tĩnh.

- Email: naletran@gmail.com

Giáo viên

 

 

7

- Họ và tên:  Trần Thị Thành Vinh

- Ngày sinh: 26/01/1982

- Điện thoại: 0975265718

- Quê quán: Thạch Trung – Thành phố - Hà Tĩnh.

- Email: vinhmtlhatinh@gmail.com

Giáo viên

 

 

8

- Họ và tên:  Phan Thị Vinh

- Ngày sinh: 10/08/1982

- Điện thoại: 0975962174

- Quê quán: Thạch Long – Thạch Hà  - Hà Tĩnh.

- Email: phanvinhmtl@gmail.com

Giáo viên

 

 

9

- Họ và tên:  Trương Thị Thành

- Ngày sinh: 28/08/1987

- Điện thoại: 0976571872

- Quê quán: Thạch Mỹ  – Lộc Hà - Hà Tĩnh.

- Email: trươngthanhmtl@gmail.com.

Giáo viên

 

 

10

- Họ và tên:  Lê Ngọc Hà

- Ngày sinh: 21/11/1971

- Điện thoại: 0914663401

- Quê quán:  Khối 5  – Phường Tân Giang – Hà Tĩnh.

- Email: lengocha71@gmail.com.

Phó Hiệu trưởng