TT

Thông tin

Chức danh

Ảnh

1

- Họ và tên: Lâm Thị Ngọc Nga

- Ngày sinh: 25/12/1980

- Điện thoại: 0978110722

- Quê quán: Đức Lĩnh – Đức Thọ - Hà Tĩnh

- Email: lamngaht@gmail.com

Tổ trưởng chuyên môn

 

2

- Họ và tên:  Hồ Thị Hường

- Ngày sinh:  10/7/1981

- Điện thoại:  0963692524

- Quê quán: Đức Trung – Đức Thọ - Hà Tĩnh

- Email:  huongsmtl@gmail.com

Giáo viên

 

3

- Họ và tên:  Lê Thị Năm

- Ngày sinh:  05/12/1982

- Điện thoại:  0918490048

- Quê quán: Thạch Điền – Thạch Hà – Hà Tĩnh

- Email: lenammtl@gmail.com

Giáo viên

 

4

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Diệu

- Ngày sinh:  25/11/1986

- Điện thoại:  0984355344

- Quê quán:  Mai Phụ - Lộc Hà – Hà Tĩnh

- Email: nguyendieumtl@gmail.com

Giáo viên

 

5

- Họ và tên:  Võ Thị Thu Hương

- Ngày sinh:  15/2/1986

- Điện thoại:  0988906577

- Quê quán: Thạch Sơn – Thạch Hà – Hà Tĩnh

- Email:  vohuongmtl@gmail.com

Giáo viên

 

6

- Họ và tên:  Trần Thị Lệ

- Ngày sinh:  07/7/1985

- Điện thoại:  0389224033

- Quê quán: Đức Thuận – Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

- Email:  tranthileht2014@gmail.com

Giáo viên