TT

Thông tin

Chức danh

Ảnh

1

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

- Ngày sinh: 10/09/1979

- Điện thoại: 0984052045

- Quê quán: Phù Việt – Thạch Hà - Hà Tĩnh

- Email: hientoan79@gmail.com

Tổ trưởng chuyên môn

 

2

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Hoa Mỹ

- Ngày sinh:  27/10/1987

- Điện thoại: 0984031228

- Quê quán: Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh

- Email: hoamy2710@gmail.com

Tổ phó chuyên môn

 

3

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Phượng

- Ngày sinh:  25/09/1984

- Điện thoại: 0919974399

- Quê quán: Thạch  Tiến– Thạch Hà – Hà Tĩnh

- Email: minhphuongmtl@gmail.com

Giáo viên

 

4

Họ và tên:  Hoàng Thị Như Quỳnh

- Ngày sinh:  08/03/1984

- Điện thoại: 0972525770

- Quê quán: Sơn Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh

- Email: hoangnhuquynhanh@gmail.com

Giáo viên

 

5

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Hà Tính

- Ngày sinh:  30/08/1982

- Điện thoại: 0982227478

- Quê quán: Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh

- Email: nguyenhatinh3008@gmail.com

Giáo viên

 

6

- Họ và tên:  Phạm Bá Hùng

- Ngày sinh:  13/11/1978

- Điện thoại: 0916144830

- Quê quán: Mai Phụ - Lộc Hà - Hà Tĩnh

- Email: bahungmtl@gmail.com

Giáo viên

 

7

- Họ và tên:  Bùi Văn Anh

- Ngày sinh:  24/08/1978

- Điện thoại: 0976693869

- Quê quán: Thạch Đài - Thạch Hà - Hà Tĩnh

- Email: anhbuivan@gmail.com

Giáo viên

 

8

- Họ và tên:  Bùi Thị Thanh Huyền

- Ngày sinh:  27/07/1978

- Điện thoại: 0915685454

- Quê quán: Đức Nhân – Đức Thọ - Hà Tĩnh

- Email: thanhhuyenbui@gmail.com

Giáo viên

 

9

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Huyền

- Ngày sinh:  04/11/1980

- Điện thoại: 0917231979

- Quê quán: Thạch Quý – TP Hà Tĩnh

- Email: huyennguyen041180@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn