TT

Thông tin

Chức danh

Ảnh

1

- Họ và tên: Bùi Đình Cương

- Ngày sinh: 14//11/1979

- Điện thoại: 0913637726

- Quê quán: Hồng Lộc - Lộc Hà - Hà Tĩnh

- Email: cuonghoamtl@gmail.com

Tổ trưởng chuyên môn

 

2

- Họ và tên:  Bùi Thị Hoa

- Ngày sinh:  16/3/1987

- Điện thoại:  0978233338

- Quê quán: Bình Lộc-Lộc Hà – Hà Tĩnh

- Email:  hoamaithuloan@gmail.com

TPCM

 

3

- Họ và tên:  Lê Thị Hằng

- Ngày sinh:  20/10/1989

- Điện thoại:  0987828915

- Quê quán:Thạch Long- Thạch Hà – Hà Tĩnh

- Email:  hoathuytinh5504@gmail.com

Giáo viên

 

4

- Họ và tên:  Phạm Thị Huyền

- Ngày sinh:  15/2/1982

- Điện thoại:  0968852401

- Quê quán: Thạch Mỹ - Lộc Hà – Hà Tĩnh

- Email:  huyenhoamti@gmail.com

Giáo viên

 

5

- Họ và tên:  Trần Mỹ  Xuân

- Ngày sinh:  21/12/1978

- Điện thoại:  0974131756

- Quê quán: Sơn Thịnh-Hương Sơn-Hà Tĩnh

- Email:  tranmyxuan@gmail.com

Giáo viên

 

6

- Họ và tên:  Bùi Thị Hạnh

- Ngày sinh:  18/5/1988

- Điện thoại:  0979454488

- Quê quán: Thạch Hà – Thành Phố Hà Tĩnh

- Email:  buihanh18588@gmail.com

Giáo viên

 

7

- Họ và tên:  Võ Quốc Oai

- Ngày sinh:  .20/4/1982

- Điện thoại:  0932344569

- Quê quán: Thạch Hạ- Thành Phố Hà Tĩnh

- Email:  vo.q.oai@gmail.com

Phó BT Đoàn trường