STT

Thông tin

Chức danh

Ảnh

1

- Họ và tên: Lê Thái Phi

- Ngày sinh: 19/7/1973

- Điện thoại: 0987988966

- Quê quán: Thụ Lộc - Lộc Hà - Hà Tĩnh -  Email: tpthaiphi@gmail.com

Hiệu trưởng

 

2

 

- Họ và tên: Lê Ngọc Hà

- Ngày sinh: 21/11/1971

- Điện thoại: 0914663401

- Quê quán: Tân Giang - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Email: lengocha71@gmail.com

 

Phó Hiệu trưởng

 

 

3

- Họ và tên: Lê Viết Lượng

- Ngày sinh: 25/08/1981

- Điện thoại: 0978660118

- Quê quán: Thạch Trung - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

- Email: luongltt2011@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

 

 

4

 

- Họ và tên: Trần Đình Dương

- Ngày sinh: 06/06/1983

- Điện thoại: 0977729583

- Quê quán: Thạch Vĩnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh

- Email: trandinhduong.canloc@gmail.com

 

Phó Hiệu trưởng