Thời khóa biểu sô 4 (thực hiện từ ngày 01/10/2018)